Ngày 13 tháng 06 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Kạn giaia đoạn 2022 – 2025. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới...


Ngày 13 tháng 06 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, Bộ tiêu chí gồm các nội dung...


Ngày 13 tháng 06 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025. Theo đó, Bộ tiêu chí gồm các nội...


Trên cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương, năm 2023, cả nước có 10.578/10.586 đơn vị cấp xã triển khai đánh giá, đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trong đó,...


Hiện nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được các địa phương thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức và kênh truyền tải khác nhau nhưng chưa có quy trình chung để hướng dẫn...


Nhằm hoàn thiện các Bộ tiêu chí đánh giá nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo hướng tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn, bảo đảm phù hợp hơn với điều...


Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-ĐTĐ ngày 18/01/2024 của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về thẩm định xã đạt chuẩn...


Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2023, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc...


Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-ĐTĐ ngày 18/01/2024 của Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn về thẩm định xã đạt chuẩn...


Thực hiện dân chủ ở cơ sở nói chung và ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) nói riêng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm đặc biệt trong suốt quá trình xây dựng,...